Serdecznie witamy!


Forum


zabrzeg.net.pl

napisz e-mail
 

TAROKI.zabrzeg.net.pl


 
 taroki.zabrzeg.net.pl

. Strona główna
. Regulamin
. Zasady gry
. Turnieje
. Galeria
. Wyniki
. Grand Prix
. Kontakt
. ZABRZEG.net.pl

 
 
  pobierz / zobacz

. gra Taroky
. gra sieciowa Taroky
. reportaż w PR Katowice
. film z Super-Nowa TV
. filmik "1 rozdanie"

 
 
  news

ostatnia aktualizacja
wyniki:
.
Drużynowa Liga Tarokowa 2019

 
 


REGULAMIN TURNIEJU W "TAROKACH"


Uchwalony przez Komitet Organizacyjny Turniejów Taroków 
w Zabrzegu w dniu 18.02.2005 r. 
z mocą obowiązującą od 21.02.2005 r.

 

 

 

 1. W Turnieju mogą brać udział uczestnicy posiadający umiejętność gry w "TAROKA" i akceptują niniejszy regulamin wraz z punktacją, która stanowi załącznik do regulaminu.

 2. Turniej rozgrywany jest według następujących zasad:

  - organizatorzy przeprowadzają losowanie stolików wśród zgłoszonych uczestników;

  - dla zapewnienia pełnej obsady stolików organizatorzy mogą zgłosić dodatkowo, nie więcej niż 3 uczestników do rozlosowania;

  - w kolejnych rundach składy stolików zmieniają się w sposób określony w losowaniu przed rozpoczęciem zawodów;

  - ustala się rozegranie 4 rund po 16 rozdań.

 3. O ostatecznej kolejności zawodników decyduje suma uzyskanych punktów z wszystkich rozegranych rund.

 4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności decyduje:

  - lepszy wynik uzyskany w bezpośrednich rozgrywkach;

  - lepszy wynik uzyskany w ostatniej rundzie;

  - miejsca traktowane są jako zdobyte ex-equo.

 5. Protokół z rozdań prowadzi zawodnik danego stolika oznaczony literą "A" lub wskazany przez niego inny zawodnik tego stolika.

 6. Protokoły są prowadzone zgodnie z zasadami punktacji podanymi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku niezgodności co do interpretacji zasad punktacji, spory rozstrzyga sędzia główny lub sędziowie pomocniczy.

 7. Każdy zawodnik, po zakończonej rundzie, wypełnia "kartę zawodnika" zgodnie z protokołem stolika i przedstawia ją do potwierdzenia przez sędziego. Karta ta jest dokumentem kontrolnym, dokumentacji prowadzonej przez sędziów.

 8. Wszelkie protesty zgłaszane są do sędziego głównego. O rozstrzygnięciu protestu decyduje sędzia główny po zasięgnięciu opinii sędziów pomocniczych. Decyzja ta jest ostateczna. Nie przewiduje się innej formy protestu.

 9. W przypadku zaostrzonej formy protestu przez uczestnika turnieju, np. odstąpienie od dalszej gry, w dalszych grach biorą udział pozostali zawodnicy a miejsce to zajmuje zawodnik wskazany przez organizatorów. Zdobyte wcześniej punkty są zaliczane pozostałym zawodnikom przy stoliku.

 10. Rozdawanie kart w każdej rundzie rozpoczyna zawodnik, który zajął przy stoliku miejsce oznaczone literą "A".

 11. Powinność w pierwszej grze przypada zawodnikowi, który zajmuje miejsce oznaczone literą "B".

 12. Następne rozdania przebiegają wg ogólnie przyjętych zasad gry w "TAROKI".

 13. Powinność rozgrywa się z partnerem posiadającym najwyższego taroka oznaczonego: XIX, XVIII lub XVII jednak nie niższy niż XVI.

 14. Grający powinność "kupuje" z talonu 4 karty a kolejni zawodnicy obowiązkowo po jednej karcie (nie ma możliwości przesuwania karty).

 15. Niedopuszczalne jest podawanie innych informacji poza licytacją. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, sędzia główny na podstawie złożonego protestu, może nałożyć karę dodatkową w wysokości 10 pkt.

 16. Za nie sportowe zachowanie się w czasie rozgrywek np. odstąpienie od kontynuacji gry itp. zawodnik może być ukarany z inicjatywy sędziego lub na podstawie złożonego protestu karą w wysokości do 10 pkt.

 17. Środki uzyskane z wpisowego zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym posiłków i napojów.

 18. Po zakończeniu rozgrywek zawodnik oznaczony literą "A" zdaje talię kart. W przypadku wystąpienia braków ponosi on koszty zakupu nowej talii.

Za Komitet Organizacyjny
Dyrektor Turniejów

Stanisław Teodor Londzin

 
 

Prawa autorskie do większości materiałów i wiadomości zamieszczonych w serwisie należą 
do redakcji portalu ZABRZEG.net.pl. Strona jest częścią serwisu ZABRZEG.net.pl.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone! 

Copyright © 2006-11 by djh | web@zabrzeg.net.pl

Warning: All rights reserved. 
Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.